Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest scoate la concurs un post de Referent arhivare

 1. Referent arhivare un post pe perioadă nedeterminată, în cadrul Departamentului Administrativ-logistic, Direcţia Economică.

Responsabilităţi:
- asigurarea arhivării şi păstrării documentelor aflate în regim de arhivă ale A.D.R. Nord-Vest conform legislaţiei în domeniu;
- redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţiilor din documente, gestionarea activităţii de conservare a arhivei în depozit.

Cerinţe:

Studii / calificări:
- studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- Certificat de absolvire eliberat de către ANC(CNFPA), cod COR 441501 sau Atestat de competenţă profesională obţinut în urma absolvirii cursului postliceal de perfecţionare „Organizarea şi gestionarea arhivei curente”, eliberat de o către o instituţie de învăţământ superior;

Experienţă profesională:
- experienţă în activitatea de arhivare de minimum 5 ani, dovedită prin documente (carnet de muncă, adeverinţă, raport REVISAL, contract de muncă);

Cunoştinţe:
- legislaţia referitoare la întocmirea nomenclatorului arhivistic;
- acte normative care stabilesc categorii de documente şi termene de păstrare;
- principiile care stau la baza sistematizării documentelor în depozit;
- reguli de transport al fondului arhivistic;
- reguli de constituire a arhivei la nivelul compartimentelor organizaţionale;
- reguli de administrare a documentelor;
- norme tehnice de păstrare şi conservare a documentelor;
- managementul documentelor;
- noţiuni generale de management organizaţional;
- cunoştinţe foarte bune de operare PC;
- cunoştinţe privind regulamentele, legislaţia națională și europeană în domeniul fondurilor structurale;

Aptitudini şi trăsături personale:
- capacitate foarte bună de planificare, organizare;
- atenţie, responsabilitate, meticulozitate, rigurozitate, exigenţă, profesionalism, eficienţă;
- tendinţă spre stabilitate; responsabilitate; caracter moral.

Alte cerinţe:
- constituie avantaj deţinerea permisului de conducere categoria B.

BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în Romania;
- Legea nr. 16/1996 (*republicată*) privind Arhivele Naţionale;
- Legea nr. 138/2013 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
- Ordin MAI nr. 137/2013 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;
- Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23.05.1996.

INFORMAŢII ORGANIZATORICE:

Persoanele interesate, care întrunesc cerinţele obligatorii specificate, vor transmite până Marţi, 29.11.2016, ora 14.00 următoarele documente pe email la adresa resurse.umane@nord-vest.ro:
- CV datat şi semnat;
- scrisoarea de intenţie cu data depunerii şi semnătura;
- copii după documentele de studii;
- copii după documentul de certificare (CNFPA / ANC) pentru ocupaţia „arhivar”;
- copii după documentele care atestă experienţa în activitatea de arhivare, semnate ştampilate, cu număr de înregistrare;
- copii după documentele care atestă vechimea în muncă, respectiv carnet de muncă şi/sau adeverinţă vechime, raport REVISAL, contract de muncă, semnate ştampilate, cu număr de înregistrare de la angajator,precum şi orice alte documente oficiale legale.
• Miercuri, în data de 07.12.2016, până la ora 16.00, vor fi contactate telefonic şi pe e-mail doar persoanele care întrunesc cerinţele obligatorii ale postului pentru a fi invitate să se prezinte la concursul pe post.
• Examinarea (testare scrisă a cunoştinţelor din domeniul de specialitate conform bibliografiei şi testare operare PC-WORD şi EXCEL) se va desfăşura la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj, Vineri, 09.12.2016, începând cu ora 10.00, în sala de şedinţe de la etajul V. Durata examinării este în medie de 2,5 ore.
• Comunicarea rezultatelor obţinute la probele de concurs (test scris şi test de operare PC) se va face telefonic şi pe email, până Miercuri, 14.12.2016, ora 16:00.
• Interviurile de selecţie se vor desfăşura Luni, 19.12.2016, la ora comunicată de către comisie, la sediul secundar al A.D.R. Nord-Vest de la adresa din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr.3, Jud. Cluj. La interviul de selecţie vor participa doar candidaţii care au obţinut punctajul minim necesar pentru promovarea în etapa de interviu.
• Comunicarea rezultatelor finale ale concursului/examenului se va face până la data de 22.12.2016, după finalizarea lucrărilor comisiei de recrutare şi selecţie.
Pinterest

Adauga un comentariu

Mesajul tau va fi afisat dupa aprobare.
X

Legătura spre noul site aici.